Lenkjer

Norges Byggmesterforbund
Byggmesteren sitt eige forbund.

Husbanken
Siste nytt frå husbanken ligg her. Her finn du informasjon om rente-betingelsar og lånebetingelsar for kjøp av bustad. Bestill også brosjyrer her.

Forbrukerrådet
Herfrå kan du laste ned kontrakter og faktablad, deriblant eit om "plikter og rettigheter" for forbrukar i henhold til den nye bustadoppføringslova.

Boligprodusentene
Her er ei side frå boligprodusentane si foreining (tidligare THL) som informerer om arbeidet deira og prosjekt for bransjen.

Enova
Enova er etablert for å fremme ei miljøvenleg omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Enova SF er eit statsforetak.

Byggesaksbehandling
På desse sidene vil du finn informasjon og veiledning for byggesaka di i kommunen din!

Statlege elektroniske blankettar
Her finn du ein samla tilgang på elektroniske blankettar frå departement og underliggande etatar.

(Odin) Regjeringa
Odin er ei felles, elektronisk informasjonsteneste frå regjeringa og departementa.

Lovdata
Lovdata er ei privat stifting. Lovdata sitt formål er å etablere og drive system for rettsleg informasjon.

Byggaktuelt
Uavhengig fagtidsskrift for bygg, anlegg og kommunalteknikk.

Miljøreferansar
Miljøreferansar gjev på ein enkel måte opplysningar om kva som fins av miljøinformasjon på nettet, og kvar det fins.

Brønnøysundregistrene
Brønnøysundregistrene er ein forvaltningsetat med ansvar for en rekkje nasjonale kontroll- og registreringsordningar for næringslivet og privatpersonar.

Riksantikvaren
Riksantikvaren er eit direktorat under Miljøverndepartementet og har eit overordna ansvar for landet sine kulturminne.

Bustadguiden "Vi i villa"
Bustadguiden "Vi i villa" har som mål å tilby bustadeigarar all naudsynt informasjon om bustadbygging og oppussing.

Informasjonskontoret for farge og interiør
IFIs arbeid rettar seg mot forbrukarar, prosjektmarked, journalistar, medlemmer og tilsette i bransjen.